Životní prostředí

Jednou z důležitých oblastí strategie společnosti UNITHERM, s. r. o. je soulad svých činností s podmínkami udržitelného rozvoje. Vedení společnosti se trvale zavazuje snižovat negativní dopady a neustále zlepšovat vztah k životnímu prostředí.

Hlavními environmentálními aspekty při slévání hliníkových slitin jsou produkce odpadů a znečišťování ovzduší. Vznikající odpady jsou předávány oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Část těchto odpadů je využívána jako druhotné suroviny. Pro sběr elektroodpadu jsme zapojeni do zpětného odběru REMA Systém, a.s. a máme udělen certifikát Zelená firma. Všechny zdroje znečišťování ovzduší plní emisní limity a jsou provozovány podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Při zavádění nových technologií je posuzování vlivů v těchto oblastech zásadním kriteriem.

Důkazem vyspělé péče o životní prostředí je certifikace dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Základní rysy strategie společnosti v oblasti ekologie jsou zakotveny v Environmentální politice, na jejímž podkladě jsou každoročně vyhlašovány Environmentální cíle. 

V rámci environmentální politiky se vedení společnosti zavazuje:

 1. Vést a pravidelně prověřovat environmentální systém řízení společnosti včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice.
 2. Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou při všech svých činnostech.
 3. Neustále zlepšovat technické parametry výrobních zařízení a snižovat emise ze všech výrobních a nevýrobních činností do všech složek životního prostředí.
 4. Vést vzdělávací program pro zvyšování povědomí svých zaměstnanců o principech ochrany životního prostředí i o zásadách jejich ekologického chování.
 5. Vést dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace k pochopení přijatých cílů a výsledků realizace environmentálních programů.
 6. Spolupracovat s příslušnými úřady, obcemi a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika.
 7. Dokumentovat, realizovat a udržovat environmentální politiku a sdělovat ji všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti.
 8. Prosazovat environmentální politiku směrem k dodavatelům.
 9. V rámci přezkoumání smlouvy zjišťovat i požadavky zákazníka.
 10. Vedení pravidelně prověřuje seznam environmentálních aspektů a s tím spojená rizika a příležitosti. Při přezkoumání je bráno v potaz hledisko životního cyklu výrobku.
 11. Pravidelné přezkoumání významnosti a aktuálnosti environmentálních aspektů je závaznou povinností při stanovování environmentálních cílů společnosti.

Pro zaměstnance je environmentální politika závazná a její spoluzabezpečování je součástí jejich základních povinností.

Přehled množství odpadu za rok

Odpad Množství [t]
O 101008 Licí formy a jádra 930
O 120101 Železné špony 2
O 120103 Hliníkové špony 50
O 120121 Brusný materiál 1
O 150101 Papír 1
O 150102 Plastové obaly 1
O 170405 Železo 15
O 200301 Komunální odpad 15
Celkem ostatní odpad 1015

Přehled množství nebezpečného odpadu za rok

Nebezpečný odpad Množství [t]
N 100309 Hliníkové stěry 66
N 101007 Licí formy a jádra 4
N 120109 Řezné emulze 2
N 120116 Odpad z otryskávání 4
N 150110 Znečištěné obaly 1
N 150202 Absorpční činidla 2
Celkem nebezpečný odpad 79

Přehled emisí za rok

Zdroj TZL kg/rok CO kg/rok NOx kg/rok TOC kg/rok
Tryskání 0,1
Tavení hliníku 58 192 61
Pomocné operace 91 4 16 150
Vytápění 1 20 83
Celkem 150 216 160 150

 

V rámci environmentální politiky se vedení společnosti zavazuje:

 

1.    Zavést a pravidelně prověřovat environmentální systém řízení společnosti včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice.

 

2.    Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou při všech svých činnostech.

 

3.    Neustále zlepšovat technické parametry výrobních zařízení a snižovat emise ze všech výrobních a nevýrobních činností do všech složek životního prostředí.

 

 

4.    Zavést vzdělávací program pro zvyšování povědomí svých zaměstnanců o principech ochrany životního prostředí i o zásadách jejich ekologického chování.

 

5.    Vést dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim informace k pochopení přijatých cílů a výsledků realizace environmentálních programů.

 

6.    Spolupracovat s příslušnými úřady, obcemi a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika.

 

7.    Dokumentovat, realizovat a udržovat environmentální politiku a sdělovat ji všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti.

 

8.    Prosazovat environmentální politiku směrem k dodavatelům.

 

9.    V rámci přezkoumání smlouvy zjišťovat i požadavky zákazníka.

 

Pro zaměstnance je environmentální politika závazná a její spoluzabezpečování je součástí jejich základních povinností.